Huishoudelijk reglement

Aankomende leden mogen vier trainingen gratis deelnemen, daarna volgt de verplichting tot lidmaatschap.

De verplichting tot betaling gaat in vanaf het kwartaal waarin de vijfde training plaatsvindt.
De gehele contributie dient betaald te zijn op 1 november of u geeft een machtiging voor automatische incasso in een of twee delen (1 november en 1 maart).
Een opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk 1 maand voor de boven gestelde termijnen naar de vereniging opgestuurd zijn. Uitzonderingen worden door het bestuur bepaald.

Het kalenderjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De zalen worden niet betreden voordat de begeleider toestemming heeft gegeven.
De begeleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de trainingen.

Het bestuur behoudt zich het recht voor leden te weigeren of te schorsen. Dit gebeurt schriftelijk met een duidelijke argumentatie. Een lid kan beroep aantekenen tegen deze beslissing, dat behandeld zal worden door een (buitengewone) ledenvergadering.

De vereniging heeft een besloten facebookgroep waar af en toe een foto/filmpje wordt geplaatst. Daarnaast worden hier mededelingen over de trainingen en eventuele activiteiten gedaan. Wilt u lid worden van deze groep of wilt u niet dat uw kind op de foto komt? Geef dit aan bij Annelieke Tump.

Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuur- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Leden kunnen niet namens de vereniging verbintenissen aangaan.

De vereniging is voor ontvreemding of het zoekraken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

Aangenomen: 16 oktober 2018

Facebook, besloten groep, Basketbalvereniging The Clams